Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Pomoc materialna dla uczniów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 1. są mieszkańcami Miasta i Gminy Zagórz;
 2. są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 3. Pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł (netto), a osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł (netto).
 4.  od 1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł
 5.  dla osoby w rodzinie -  w wysokości 528 zł

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

 1. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 2. w których występuje alkoholizm lub narkomania;
 3. niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. Dzieciom klas zerowych;
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 360,00 zł (rocznie), a dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie przekracza 2 124,00 zł (rocznie);
 3. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie);
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy, w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce.

Składanie wniosków na rok szkolny 2018/2019: od 1 do 15 września 2018 roku (słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018 r.

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po terminie.

Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku:

 1. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o realizacji obowiązku szkolnego/nauki;
 2. zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania;
 3. w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się oświadczenie lub zaświadczenie z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. osoby posiadające gospodarstwo rolne – oświadczenie lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 1 października 2018 r. - 308 zł);
 5. w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
 7. osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej;
 8. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (zawierające klauzulę odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie);
 9. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Jednocześnie informuję, że można się również ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania wyżej wymienionego świadczenia jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzinie, klęska żywiołowa, śmierć rodzica, opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, pok. nr 4, lub pod numerem telefonu: 13 46 23 373 (w. 26).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Pogoda